فیلم آموزشی

تحلیل تاریخچه زمانی در SAP2000

جلسه اول آموزش تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی در Sap 2000

انتخاب رکورد شتاب زلزله برای تحلیل تاریخچه زمانی

فیلم آموزش سیسموسیگنال برای تحلیل تاریخچه زمانی

تحلیل تاریخچه زمانی Time Historyغیرخطی در ایتبز ۲۰۱۵